Ana Sayfa | İletişim
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi


Bu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi gereğince yapılmaktadır. Şirketimizden doğal gaz hizmeti almak için Şirketimize bildirdiğiniz veya Şirketimizce çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında "Veri Sorumlusu" sıfatıyla işlenmektedir.


Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimize vermiş olabileceğiniz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceğini / devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz. Sayılan bu unsurlara dair detaylı açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.


b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği


Kişisel verileriniz, şirketimiz hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız veya alacağınız hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin/kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün veya hizmet teklifi, modelleme, raporlama, risk izleme, şirketimizin potansiyel müşteri tespiti, insan kaynakları ve istihdam politikalarının yürütülmesi vb. amaçlar ile doğal gaz faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.


Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara ve hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde diğer kişi/kurum ve kuruluşlara, şirketimizin sözleşmeli avukatlarına aktarılabilecektir.


Kişisel verileriniz Genel Müdürlük veya Şubelerimiz üzerinden yapılmış olan başvurular, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, PTT, Bankalar vb. gibi yöntemler ile şirketimizin müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.


Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.


c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin/kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini; doğalgaz bağlantı ve abonelik işlemleri ile her türlü ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, insan kaynakları ve istihdam politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla ayrıca yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara ve hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde diğer kişi/kurum ve kuruluşlara, şirketimiz sözleşmeli avukatlarına aktarılabilecektir.


ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz Genel Müdürlük veya Şubelerimiz üzerinden yapılmış olan başvurular, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, PTT, Bankalar vb. gibi yöntemler ile Şirketimizin müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla doğalgaz bağlantısı ve abonelik sözleşmesi imzalanması ve doğalgaz arzı sağlanması amacıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (a), (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


d) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimize KVK Kanunu’nun 11inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Piri Reis Caddesi, Yalı Mahallesi, No:7, Maltepe/İSTANBUL adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya cordas@cordas.com.tr mail adresine veya 02164417588 numaralı faksa yazılı olarak iletebilirsiniz.


Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının kişisel verilerinin gizliliği açısından tehlike arz eden veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında karşılanması mümkün olmayan talepleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.


Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.


Tüm abonelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

Çordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.

 
Merkez Bankası Döviz Bilgileri
DövizAlışSatış
USD5.32315.3327
EUR6.07756.0884
Ödeme Alan Bankalar
BankaOtomatikGişe
HSBC
Türk Ekonomi Bankası
Yapi Kredi-
Denizbank
İş Bankası-
TC Ziraat Bankası-
Kuveyt Türk
Albaraka Türk
Akbank
Halk Bankası
ING Bank.
Şeker Bank
Türkiye Finans
Garanti Bankası-
 
ABONE FATURA SORGU

ÖNERİ TALEP FORMU